آشیو برچسب ها:آنتونی

محمدباقر حشمت زاده, سیدمحمدحسین اکرمیان ارتباطسنجی ورزش و سیاست با بهره گیری از نظریه آنتونی گرامشی

هدف این پژوهش، بر مبنای جنبه نوآورانه موضوع ارتباط سنجی ورزش و سیاست، بر اساس آرای فرهنگی هژمونی است که می تواند خود به عنوان یک چارچوب نظری در مطالعات بعدی مورد استفاده قرار گیرد. – ارتباطسنجی ورزش و سیاست با بهره گیری از نظریه آنتونی گرامشی هدف این پژوهش، بر مبنای جنبه نوآورانه موضوع ارتباط سنجی ورزش و سیاست، ...

ادامه مطلب »