آشیو برچسب ها:افغانی ها

طعم گس فقر زیر خرمالوهای «کن»

پشت سر زنش خیلی حرف بود، می‌گفتند با یک نفر رابطه داشته، چند ماهی بیشتر از عقدشان نگذشته بود که، کسی باورش نمی‌شد. یک روز وسط همین کوچه به جان هم افتادند، «یارعلی» تا جا داشت روی کمرزن، چمباته زده بود، زن بیچاره زیر دست و پا فقط جیغ می‌زد. چند دقیقه بعد، اما سرو کله فک و فامیل هم ...

ادامه مطلب »